Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chováte quatera??

30. 12. 2009

Chováte quartera?

Po prudkém útlumu chovatelských aktivit a snižování početních stavů koní v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století se v poslední době početní stavy koní opět zvyšují. Je velmi potěšující, že se chov koní v České republice těší poměrně značné oblibě. Zvýšený zájem je především o koně teplokrevných plemen, určených pro sportovní i rekreační účely. Stále častěji se v našich chovech využívají importovaní koně (zejména chovné klisny a plemeníci). Cílem těchto importů je zlepšení chovu koní nejen po stránce kvantitativní, ale zejména kvalitativní.Jedním z importovaných plemen do České republiky je i americký Quarter Horse. O quarterech můžete číst na stránkách našeho časopisu pravidelně. Tato rubrika je určena zejména chovatelům, kteří se již chovem quarterů zabývají nebo by se mu rádi v budoucnu věnovali.
Všichni velmi dobře víme, že chov koní byl, je a pravděpodobně stále bude poměrně nákladnou finanční záležitostí. Chov amerického quartera je v našich podmínkách o to složitější, že plemenná kniha je vedena mimo území České republiky. Veškeré záležitosti spojené s chovem je tedy třeba řešit s americkou asociací American Quarter Horse Association, zkráceně AQHA, která vznikla v roce 1940 a jejímž cílem je zejména shromažďování, zaznamenávání a uchovávání rodokmenů koní plemene Quarter Horse. Jak celá asociace, tak samotná registrace koní a realizace konkrétních změn či doplňků se děje podle platných pravidel, které je třeba znát a respektovat.

Základním posláním AQHA je tedy vedení plemenné knihy a registru quarterů. Ovšem veškeré aktivity související s registrem asociace se dějí za úplatu. Výše úplaty je závislá na tom, zda žadatel žádající o určitou změnu je členem AQHA či nikoliv. Členové asociace požívají samozřejmě určitých členských výhod, které spočívají především v nižších poplatcích za provedení konkrétního úkonu asociací. Členství v asociaci je dobrovolné. Přihlásit se může každý, kdo o členství požádá a zašle členský poplatek na příslušné období. Členství může být 12-měsíční, 36-měsíční nebo životní.
Kromě koní plemene Quarter Horse mohou být v registru vedeni koně i jiných chovatelských organizací. Jde o koně v evidenci Jockey clubů, tedy plnokrevné koně. V evidenci mohou být jak plnokrevné klisny, které pak následně mohou být připouštěny hřebci QH, tak plnokrevní hřebci, kteří mohou připouštět klisny plemene QH.
Poprvé přijde chovatel do styku s AQHA ve chvíli, kdy si pořídí koně vedeného v jejich registru. Může jít o quartera i plnokrevníka. Jakoukoli změnu v osobě majitele koně je třeba neprodleně hlásit asociaci prostřednictvím předepsaného formuláře “Transfer report”. A tehdy se nový chovatel rozhoduje, zda vstoupí jako člen do asociace (uhradí příslušný členský příspěvek) a bude požívat členských výhod (což znamená nižší náklady na registraci koně a případné provádění změn v budoucnu) nebo vyhodnotí situaci tak, že do asociace nevstoupí.

Chovatel (majitel) koně má vůči asociaci řadu oznamovacích povinností souvisejících s plemenitbou. Například základní povinností majitele chovného hřebce je oznámit asociaci, kolik klisen a jakým způsobem hřebec připustil v připouštěcí sezóně a uhradit příslušný správní poplatek, a to nejpozději do 30. listopadu běžného kalendářního roku. Základní povinností majitele chovné klisny registrované asociací je požádat o registraci narozeného hříběte a opět uhradit příslušný poplatek. Jak můžete vidět v níže uvedeném přehledu, výše poplatku za registraci hříběte je přímo závislá na jeho věku. Čím mladší hříbě registrujete, tím je poplatek nižší a naopak. V souvislosti s registrací hříběte existuje celá řada dílčích problémů, o nichž budeme hovořit později.
Zajímavostí týkající se registru AQHA je, že asociace nemá jediný registr, tzv. plemennou knihu (jak bývá zvykem v případě evidence jiných plemen). Asociace vede dva registry: - hlavní a dodatkový, tzv. Appendix. A zde bychom se měli chvíli zastavit a zabývat se tím, co to pro běžného chovatele znamená.
V hlavním registru jsou evidováni koně v souladu s obecnými podmínkami registrace AQHA. Zde jsou registrováni koně, jejichž oba rodiče jsou quarteři a není důvod, pro který by měli být vedeni v dodatkovém registru. Důvodem, pro který koně nemusí být zařazeni do hlavního registru jsou genetické nedostatky, určité defekty koní či příbuzenské křížení atd.

Dodatkový registr je poměrně specifickou záležitostí. V dodatkovém registru jsou vedeni hřebci, klisny a valaši do 48 měsíců věku, u nichž je jeden z rodičů veden v hlavním registru AQHA a druhý je veden v evidenci jiné organizace (Jockey Club). Jde tedy o hříbě ze spojení quarter x plnokrevník. Kůň, který je starší 48 měsíců, může být převeden do hlavního registru poté, co byl geneticky testován a splnil požadavky týkající se registrace (poznámka: jestliže geneticky testujete hříbě, oba jeho rodiče musí být nebo v minulosti byli geneticky testováni).
V dodatkovém registru jsou rovněž evidována hříbata, u kterých byl (v době připouštění) jeden rodič nebo oba rodiče mladší 48 měsíců. Samozřejmě nezáleží na tom zda jde o hříbata, jejichž oba rodiče jsou quarteři, nebo zda jeden z rodičů byl plnokrevník.
A konečně v dodatkovém registru jsou evidována hříbata, jejichž oba rodiče jsou vedeni v dodatkovém registru.
Ve všech těchto shora uvedených případech je možné (a běžně se uskutečňuje) převést koně z dodatkového registru do hlavního. Takový koník se může účastnit všech soutěží pořádaných asociací, požívá všech práv jako kůň vedený v hlavním registru až na jediné. Není považován za rovnoprávného partnera v chovu. Samozřejmě, že i kůň v Appendixu může připouštět nebo být připuštěn, jeho potomci však budou vedeni vždy jen v dodatkovém registru. AQHA tedy umožňuje převod koně z dodatkového registru do hlavního. Tento převod je ale spojen s výdaji chovatele. Správní poplatek v případě chovatele - člena AQHA činí za hřebce USD 100, za klisnu USD 50 a valacha USD 25. Chovatel - nečlen AQHA zaplatí více, a to za hřebce USD 130, za klisnu USD 80 a valacha USD 55. Jak můžete vidět, poplatky za převod z dodatkové do hlavního registru výrazně převyšují registrační poplatky za evidenci hříběte. Poté, co je kůň převeden z dodatkového registru do hlavního, požívá zcela stejných výhod jako ostatní quarteři vedení v hlavním registru.
Na závěr našeho úvodního povídání o quarterech bychom se měli zmínit o koních, kteří nejsou vhodnými kandidáty k registraci. Jde zejména o potomky klisen, které jsou chovány na pastvinách společně s hřebci a které by mohly být exponované více než jedním hřebcem přiměřeného věku (tedy hřebci staršími více než 48 měsíců) a nelze bezpečně prokázat paternitu.
Dalším kandidátem nevhodným k registraci je kůň s nadměrným množstvím bílých odznaků. Množství bílých odznaků se posuzuje na hlavě, předních a zadních končetinách (viz obrázek 1 a 2). Jestliže si například vybíráte vhodného hřebce pro vaši klisnu, která má velké množství bílých odznaků -- má lucernu (pokrývá celé čelo a nos, často i některé oko) a má všechny čtyři nohy přes půl předloktí (bérce) bílé, hledejte takového hřebce, majícího co možná nejméně bílých odznaků. V opačném případě je velmi pravděpodobné, že hříbě nebude vhodné k registraci. Jak víme, AQHA uznává pouze čisté, nesmíšené barvy.

I zde však existuje výjimka, kterou asociace označuje jako tzv. Non-Breeding Stock. Zde jsou registrováni quarteři s nadměrným množstvím bílých odznaků, kteří nejsou určeni k další reprodukci. Non-Breeding Stock vznikl na žádost (a v podstatě nátlak) majitelů těchto “barevnějších” quarterů, pro které je registrace jejich “barevných” quarterů více či méně prestižní záležitostí. Jako Non-Breeding Stock jsou registrováni pouze valaši a klisny, kteří neslouží k plemenitbě.
Do registru nejsou zaevidováni koně, kteří mají bílé odznaky nebo charakteristické znaky koní plemen Paint, Appaloosa, Pinto (poznámka: Pinto není konkrétní plemeno, je to výraz pro jakéhokoliv strakatého koně) nebo jsou-li albíni. U albínů se posuzují následující tři charakteristické znaky: světlá nebo růžová pokožka, bílé nebo krémové chlupy na těle, namodralé oči.

(převzato z časopisu Český reiner)
Ing. Lada Tauferová

 

Povolené a nepovolené bílé odznaky quarterů

 


Hřebci a klisny
•Ve výše uvedeném schématu je vyznačeno množství povolených bílých odznaků na hlavě a končetinách koně. Jedinci, kteří nemají více než je maximální uvedené množství odznaků, mohou být zařazeni do plemenné knihy AQHA a jsou určeni k další plemenitbě.

Valaši a klisny, kteří nejsou určení k další reprodukci a koně, kteří jsou označení jako Non-Breeding Stock •Ve výše uvedeném schématu je vyznačeno nepovolené množství bílých odznaků na hlavě a končetinách koně. Jedinci, kteří mají alespoň jeden z těchto nepovolených odznaků, nemohou být zařazeni do plemenné knihy AQHA a nejsou určeni k další plemenitbě.

AQHA - Poplatky
(AQHA si vyhrazuje měnit výši poplatků bez upozornění)

ČLENSTVÍ * Obnovené Nové
- životní členství $ 300
- 12-měsíční členství $ 25 $ 30
- 36-měsíční členství $ 65 $ 65
- 12-měs. členství (mládež) $ 15 $ 15
- členství mládeže do 19 let $ 35 $ 35
- amatéři 12-měs. členství $ 30 $ 35
- amatéři 36-měs. členství $ 75 $ 75

* obnovené členství je určeno pro členy, kterým končí členství v AQHA a mají zájem ho obnovit. Členství musí být obnoveno nejpozději do jednoho měsíce po skončení platného členství.

REGISTRACE KONÍ Člen Nečlen
- do 7 měs. od dne narození $ 20 $ 50
- 7 - 12 měsíců ode dne narození $ 40 $ 70
- 12 - 24 měsíců ode dne narození $ 80 $ 110
- 24 - 36 měsíců ode dne narození $ 250 $ 280
- 36 - 48 měsíců ode dne narození $ 500 $ 530
- 48 měsíců a starší $ 1000 $ 1030
Poplatek při reg. za zvláštní úkon $ 30 $ 30
Přeregistrace $ 50 $ 80

Oznámení o připuštěných klisnách (podává majitel hřebce)
- výlohy za hřebce $ 10 $ 40
- výlohy za zabřeznutou klisnu $ 3 $ 6
- dohlášení klisny po termínu $ 13 $ 16
Duplikát ozn. o přip. klisnách $ 5 $ 10
Zápis embrya $ 100 $ 130
Smlouva o pronájmu koně $ 20 $ 50
Změna smlouvy o pronájmu koně $ 10 $ 40
REGISTRACE KLISNY A1/1 $ 50 $ 80
Změna majitele klisny A1/1 $ 15 $ 45

PŮVOD KONĚ
- průkaz původu (výpis 5 generací) $ 7 $ 14
- běžný rodokmen $ 3 $ 6
- vyst. rod. na soutěž $ 3,50 $ 7
- vyst. rod. pro rychl.discip. $ 3,50 $ 7
DNA test $ 30 $ 30

DODATEČNÉ ZMĚNY (převod koní z Appendixu do běž. reg.)
- valach $ 25 $ 55
- klisna $ 50 $ 80
- hřebec $ 100 $ 130

Oprava v průkazu původu $ 5 $ 5
Vystavení duplikátu průkazu pův. $ 25 $ 55
Výměna průkazu původu $ 10 $ 40
Změna jména (se souhl. AQHA) $ 50 $ 80

DUPLIKÁTY NEBO OPRAVY
Osvědčení při prov. zvl. úkonu $ 25 $ 25
Přepis koně na nového majitele $ 15 $ 45
Přepis pro prov. zvl. úkonu $ 15 $ 15
Zápis koně pro použití pro rodeo $ 25 nelze
Přihlášení do asociace prof. jezdců $ 25 nelze

 

V našem úvodním povídání o problematice chovu quarterů jsme se seznámili s Americkou asociací koní plemene quarter, která mimo jiné vede plemennou knihu. Dále jsme se zmínili o plemenné knize rozdělené na hlavní a dodatkový registr. Hovořili jsme o koních, kteří jsou či nejsou vhodnými kandidáty k registraci a na závěr jsme se zabývali množstvím bílých znaků na hlavě a těle koně, které přímo souvisí s registrací. Nechyběl ani ceník správních poplatků za jednotlivé úkony AQHA, ke kterému se budeme dále vracet.


Jedinečným okamžikem a jistým zadostiučiněním je pro mnohého chovatele den, kdy obdrží průkaz původu pro své hříbě. Je to chvíle, kdy chovatel cítí, že jeho práce v oblasti chovu koní nebyla vynaložená zbytečně. Průkaz původu je dokument, který začleňuje hříbě do určité “kasty”, vyznačující se společnými znaky určitého plemene a požívající jistých výhod souvisí se samotným aktem začlenění. Ale tento proces se pro vás může stát špatným snem, jestliže neznáte základní principy a zásady s registrací související.
Oficiální plemennou knihu, jak jsme již uvedli, vede Americká asociace koní plemene quarter (dále jen AQHA). Má dvě části: hlavní registr a dodatkový registr, tzv. Appendix.
V hlavním registru jsou vedeni koně, jejichž oba rodiče mají platný průkaz původu (tzv. Certificate of Registration). V něm má každý kůň přiděleno své registrační číslo v numerickém vyjádření. V hlavním registru jsou obvykle vedeni koně, jejichž oba rodiče jsou quarteři.

Dodatkový registr se dělí na starý Appendix (Old Appendix), ve kterém jsou evidováni koně narození do 1. ledna 1962, a nový Appendix (New Appendix). Nový Appendix je platný od 1. ledna 1978 a jsou v něj registrováni koně narození po 1. lednu 1962. Informace ze starého Appendixu bývají čerpány z důvodu zjišťování krevních linií, při posuzování konformity quartera, neschopnosti kvalifikovat se do tzv. registru zásluh (Register of Merit). Potomci koní, kteří nesplňují uvedené požadavky na původ, konformitu a neschopnost kvalifikovat se do registru zásluh, nemohou být zaregistrováni.
Podmínky pro registraci a způsob registrace koně musí být vždy v souladu s pravidly AQHA. Součástí registrace koně mohou být (a zpravidla bývají) i otázky ověřování paternity (rodičovství) prostřednictvím speciálních DNA testů. Ty slouží k ověření paternity nebo identifikaci koně. Výsledky takových testů a ostatních zjištěných informací vedou k rozhodnutí AQHA o registraci koně.
Paternita musí být ověřena prostřednictvím genetického testu před tím, než může být hříbě zaregistrováno v těchto případech:
1) Jeden z rodičů byl v době početí mladší dvou let věku.
2) Hříbě je výsledkem přemístění embrya (tzv. embryo transfer).
3) Pro početí bylo použito chlazené sperma.
4) Pro početí bylo použito zmrazené sperma.
5) Ve všech odůvodnitelných případech (například v případě, kdy jeden z rodičů je plnokrevník).
Registrace hříbat je jednou ze základních povinností majitele chovné klisny. Hříbě je podle pravidel AQHA považováno za produkt chovatelských aktivit souvisejících s činností chovatele v uplynulém kalendářním období. Přičemž hříbě může být zaregistrováno v hlavním nebo dodatkovém registru.
Registrační proceduru můžeme definovat jako situaci, kdy majitel (nebo nájemce) chovné klisny oznamuje asociaci termín porodu hříběte prostřednictvím formuláře Registration Application (žádost o registraci). Za majitele narozeného hříběte je považován chovatel, který vlastní klisnu v době jejího připuštění (a to i v případě, že je klisna následně prodána). Majitel klisny má povinnost vyplnit všechny části v žádosti a uhradit příslušný správní poplatek.
V případě, že se narodí hříbě a poté dojde ke změně majitele (většinou prodejem), je tato skutečnost řešena prostřednictvím vyplněného a podepsaného formuláře Transfer Report (zpráva o přepisu koně na nového majitele). Samozřejmě součástí podání tohoto formuláře je úhrada příslušného správního poplatku.
Pokud je jeden z rodičů registrovaného hříběte plnokrevník, majitel by ho měl nejprve v asociaci zaregistrovat. V opačném případě je hříbě označeno za nezpůsobilé k registraci a tudíž jeho šance na získání průkazu původu jsou mizivé. Majitel plnokrevného koně (chovného hřebce nebo klisny) je povinen zaslal na adresu asociace:
• fotokopii průkazu původu koně, který je v registru Jockey Clubu a ze kterého je zřejmý vlastnický vztah vůči koni
• dále je třeba k žádosti připojit čtyři fotografie (čelní, zadní, levoboční a pravoboční pohled). Za prioritní v případě registrace plnokrevného koně je považován rozsah bílých odznaků. Plnokrevník stejně jako quarter nesmí mít více odznaků než povolují pravidla AQHA (asociace uznává jen čisté, nesmíšené barvy).
Pro registraci plnokrevných koní nepoužívá asociace žádný speciální formulář. O registraci plnokrevníka může požádat každý chovatel volně stylizovaným dopisem a připojit výše uvedené dokumenty a fotografie. Součástí žádosti o registraci je i správní poplatek v příslušné výši.

Hlavní registr AQHA
Do hlavního registru jsou zaevidováni hřebci, klisny, valaši nebo koně označení jako “non-breeding stock”, kteří splňují tyto podmínky:
a) jsou staří 48 měsíců nebo méně (pokud jsou oba rodiče quarteři a mají průkaz původu v numerické podobě). Koně starší 48 měsíců mohou být zaevidováni do hlavního registru poté, co byli geneticky testováni a splňují všechny náležitosti registrace. Po této proceduře získá tento kůň průkaz původu v numerické podobě. U koní, kteří se narodili po 1. lednu 1992, se neprověřují jejich vlastnosti quarterů co do exteriéru. Nicméně kůň s jakýmkoliv nežádoucím rysem či genetickými defekty není vhodným kandidátem k zařazení do hlavního registru. Majitel takového koně je povinen okamžitě hlásit AQHA všechny skutečnosti, pro které by kůň neměl být zařazen do hlavního registru. V opačném případě se majitel takového koně vystavuje disciplinárnímu řízení.
b) quateři dříve uvedení v Appendixu a 1) kvalifikovali se do tzv. registru zásluh (Register of Merit) na schválené soutěži AQHA a 2) kterým licencovaný veterinář poskytl potvrzení, že kůň nemá předkus ani zákus horní či dolní čelisti a v případě hřebce nejde o kryptorchida.
c) když hřebci nebo klisny dříve uvedení v Appendixu získají registrační číslo, každé narozené hříbě zařazené již dříve do Appendixu může být rovněž převedeno do hlavního registru. O převod do hlavního registru žádá majitel hříběte. On také hradí příslušný správní poplatek.
d) když je kůň shledán za vhodného pro převod z Appendixu, majitel předloží asociaci dosud platný průkaz původu koně a čtyři fotografie (čelní, zadní, levoboční a pravoboční pohled).

Appendix AQHA (Dodatkový registr)
V dodatkovém registru jsou vedeni hřebci, klisny, valaši a tzv. non-breeding stock, kteří mají 48 měsíců a méně, jeden z rodičů je veden v hlavním registru a druhý je registrovaný v Appendixu nebo Jockey Clubu (plnokrevník). Kůň starší 48 měsíců může být, jak jsme již uvedli, převeden do hlavního registru po splnění předepsaných požadavků. U koní vedených v dodatkovém registru nejsou prováděny inspekce, které by posoudily způsobilost (především co se týče exteriéru) koně být registrován. Platí zde však stejná zásada jako při zápisu koně do hlavního registru. Majitel koně je odpovědný za to, že kůň má charakteristické rysy quartera a nemá genetické defekty, pro které nelze koně zařadit do Appendixu. Při nedodržení této zásady se opět majitel vystavuje disciplinárnímu řízení. Všichni koně uvedení v dodatkovém registru jsou způsobilí účastnit se všech vypsaných soutěží AQHA.
Koně uvedení v Appendixu (hřebci nebo klisny), kterým se nepodařilo minimálně jednou se kvalifikovat do tzv. registru zásluh musí zůstat v Appendixu, s jedinou výjimkou, kdy jsou oba rodiče zařazeni do hlavního registru.

Genetické defekty a nepřijatelné vlastnosti
Asociace definuje a specifikuje genetické defekty a nežádoucí vlastnosti, pro které nelze zaregistrovat quartera. Aby se zjistily případné defekty, provádějí se genetické testy, na jejichž základě může být kůň zařazen do plemenné knihy. Jestliže je u koně zjištěn jeden nebo několik z uvedených defektů, nemůže být zařazen do chovu a nemůže se účastnit schválených soutěží AQHA. Pravidla vymezují tyto defekty:
a) Předkus nebo zákus horní či dolní čelisti - můžeme definovat jako “žádný skusový kontakt mezi horními a dolními řezáky.” Ustanovení platí pro hříbata narozená po 1. lednu 1992.
b) Kryptorchid - znamená méně než dvě viditelná varlata kleslá do šourku. Toto ustanovení je rovněž v platnosti pro hříbata narozená po 1. lednu 1992.
c) Hyperkalemická periodická paralýza (HYPP) - ustanovení je platné pro hříbata narozená po 1. lednu 1998. Jde o svalovou chorobu zapříčiněnou vrozeným genetickým defektem, který vede k nekontrolovanému svalovému třesu nebo těžké svalové slabosti a v řadě případů může vést ke zhroucení nebo smrti. Na základě výzkumu bylo zjištěno, že původci tohoto onemocnění jsou potomci hřebce Impressive, AQHA registrační číslo 0767246.
Na registračních certifikátech hříbat, která jsou potomky hřebce Impressive nebo pochází z krevní linie, ve které byl zjištěn HYPP gen zjištěn, má být umístěno následující sdělení:
“Tento kůň má předka přenášejícího HYPP, což je podle pravidel AQHA genetický defekt. AQHA doporučuje testovat koně, aby se potvrdila přítomnost nebo absence tohoto genu.”
Když pocházejí oba rodiče (nebo jeden z nich) z linie, kde se vyskytuje HYPP a jsou zjištěni jako negativní na HYPP, na jejich registračních certifikátech je tato skutečnost vyznačena jako N/N. Tento test je prováděn na náklady majitele koně.
Povinné testy na HYPP vyžaduje asociace jak u hříbat, která mají být registrována v hlavním registru, tak u hříbat registrovaných v dodatkovém registru.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Your Steer To Blood Apply pressure on Numbers

(Aroyarseadvoge, 1. 10. 2018 11:22)

Compression est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre determination bat, il pompe le sang par de vos arteres a la vacances de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/achat-de-cialis-en-belgique/

Sample of Blood Influence

(Asnultystalley, 18. 8. 2018 16:38)

Poids est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque temps votre determination bat, il pompe le sang tout au long vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-classe-therapeutique/

Dottaz

(Catrin, 23. 5. 2013 13:39)

Nenašla jsem v textu hledanou odpověď. Co musí splňovat hřebec, kterého chci zaregistrovat?